Skjermbilde 2018-10-23 kl. 14.03.25.png

Ordensregler 

INTERNATLIVET

Internatet er hjemmet ditt dette året, og trivselen avhenger av at vi tar hensyn til hverandre både her på skolen og når vi er på reise.

Alle skal være med på å skape trivsel og godt humør på Helgeland Folkehøyskole og vise omsorg for hverandre. Alle har en gjensidig plikt til å respektere andres behov for ro, hvile og trygghet.

Kjøkkentjeneste

Alle elever har kjøkkentjeneste som utføres i forbindelse med middag og kveldsmat. Til middag alle dager dekker kjøkkentjenesten på bordene. Under middagen er kjøkkentjenesten ansvarlig for at alle bordene får servert middag. I etterkant av både kveldsmat og middag er kjøkkentjeneste ansvarlig for å vaske opp og tørke av bordene i matsalen. Det blir satt opp lister over hvem som skal ha kjøkkentjenesten og når denne skal utføres. Alle får opplæring av kjøkkenleder/ansvarlig kokk, og staben på kjøkkenet godkjenner før en kan gå fra kjøkkentjenesten. 

Kjøkkentjenesten begynner: 

  • Mandag - fredag kl. 14:45 og kl. 19:45.

  • Lørdag kl. 14:30 og kl. 18:30.

  • Søndag kl. 15:00 og kl. 19:30.

Vask av eget rom

Den enkelte er ansvarlig for sitt eget rom og for at det er rent, ryddig og i orden. Hver mandag er det avsatt tid til romvask. Det foretas romsjekk av internatleder.

Vasking av tøy

Elever benytter vaskerom og maskiner som blir anvist ved skolestart. Disse reserveres på egen vaskeliste.

Elevene kan vaske tøy mellom kl. 07.00-23.00. Elevene er selv ansvarlige for eget tøy, og må huske å hente det slik at det ikke forsvinner. Vaskemaskin og tørketrommel skal ikke brukes etter kl. 23.00.

TV og PC-skjerm 

Det er ikke tillatt med TV eller PC-skjerm på rommet.

Kjøleskap

Det er ikke tillatt med kjøleskap på rommet.

Besøk og fravær

Besøk meldes alltid til internatleder senest 2 dager i forveien. Vi spanderer kost og losji på gjester det første døgnet. Besøk utover det betaler kr 250,- PR. døgn, og viser kvittering til tilsynsvakt eller internatleder (vippsnr.: 138159). Dagsbesøk kan skje uanmeldt i tidsrommet 15.00-23.00.

Dersom du skal ha overnattingsbesøk må dette markeres i listen som ligger i resepsjonen.

Dersom du ikke skal sove på internatet må du markere fravær i liste som ligger i resepsjonen.

Vær nøye med å skrive deg opp når du skal være borte, dette er viktig i forhold til hvem som skal være på internatet til enhver tid, i forhold til måltider og dersom det skulle bli brann eller andre krisesituasjoner.

Spisesal og internatkjøkken

Kjøkkenets spisetider må overholdes. Det er ikke tillatt å ta med mat, bestikk eller servise ut fra matsalen. Matpakke kan smøres i forbindelse med måltider. Middag starter kl. 15.15, vær presis hvis du skal ha mat. Dersom du ikke skal ha middag må du skrive deg opp på liste som henger på oppslagstavlen i spisesalen før lunsj. Middag ledes av stippevakt, og vi synger bordvers, gir info, synger bursdagssang, etc. Det er felles avslutning på middagen, og alle må være tilstede under hele måltidet. Spisesalen er mobilfri sone for både elever og stab.

Elever kan lage mat på kjøkken tilknyttet internat. Kjøkkenet skal ryddes og utstyr vaskes opp umiddelbart etter bruk.

ORDEN

Det skal være sovero på internatene kl. 23.00 alle dager. Det er derfor ikke anledning til å oppholde seg på et internat du ikke bor på etter kl. 23.00.

Fellesarealene i hovedbygget (cafe Ally, storstuen, inngangspartiet og gymsalen) låses av stippevakt kl. 00.30 natt til ukedager. Dersom en ikke er på eget internat kl. 23.00 kan en frem til kl. 00.30 i ukedagene kun oppholde seg på fellesarealene i hovedbygget. I ukedagene må en være på skoleområdet innen kl. 23.00 og på eget rom fra kl. 00.30. 

Natt til lørdag og søndag er fellesarealene i hovedbygget åpent hele natten. Etter kl. 00.30 fre-søndag kan en kun oppholde seg i fellesarealene i hovedbygget dersom en ikke er på eget internat. I helgene må en være på skoleområdet innen kl. 00.30. 

Tilsynslærer og stippevakt går kveldsrunde mellom kl. 22.00-23.00 og sier god natt til alle elever alle dager. Natten før en fridag og natt til skolelørdag kan man overnatte på medelevers rom, men både fravær fra eget rom og besøk på medelevs rom må markeres i listen i resepsjonen. Dersom du legger deg før kl. 23.00 og ikke vil bli forstyrret, gi beskjed til tilsynslærer.

Ved overnatting utendørs må tilsyn få beskjed og det må markes på brannlisten i resepsjonen. 

Røyking og rusmidler

Vår skole og vårt miljø er røykfritt! Dette gjelder også e-sigaretter. For deg som røyker er dette kun tillatt på anvist røykeplass. Snus tillates ikke i spisesalen eller i undervisningstimer.

Det er nulltoleranse for å bruke, oppbevare, ta imot, selge eller gi medikamenter, rusmidler og narkotiske stoffer. Brudd på dette vil medføre bortvisning eller utvisning.

Bygninger og inventar

Skolen er reist ved frivillige gaver og lån. Dersom noe skades, meld snarest fra til internatleder eller driftsleder. Skyldes skaden uforsiktighet, blir en gjort økonomisk ansvarlig.

Alle er ansvarlige for å ta et felles ansvar og dele på fellesoppgaver som oppvask og rengjøring. Alle områder skal holdes rene og frie for papir, snusposer, flasker og annet avfall.

Flytting av møbler er ikke tillatt, og skjer kun etter avtale med internatleder. Det gjelder både elevrom og fellesrom.

Det skal kun brukes tack-it til å henge bilder etc. på veggene.

Husdyr er ikke tillatt på internatene.

Elever som mister romkort må betale kr 200,- formå få utlevert nytt kort.

Vold, trusler og tyveri

På Helgeland Folkehøyskole er det nulltoleranse i forhold til bruk av vold, trusler, seksualisert adferd eller tyveri. Dette gjelder både på skolens område og på turer og lignende i skolens regi.

Brannforskrifter

Bruk av levende lys kan utløse brannalarmen. All bruk av stearinlys må derfor skje med aktsomhet. Dersom brannalarmen går som følge av uaktsomhet blir man gjort økonomisk ansvarlig. Ved utløsning av brannalarmen må alle forlate bygningene raskest mulig og møte på skoleplassen.

Levende lys skal ikke brukes etter klokken 23.00.

Plakater, klær og lignende

All visning og eventuell fremstilling av pornografi, rusmidler, vold, rasisme og okkultisme er ikke tillatt. Dette innebærer også støtteerklæringer til personer eller organisasjoner som er forbundet med noe av dette.

Medisiner

Elevene må selv betale medisiner og legebesøk. Skolen dekker transportkonstader til akutt legebesøk. Eleven må selv dekke transport til ordinære legetimer, behandling, oppfølgingbesøk hos lege, etc. Et førstehjelpsskrin for akutt skade finnes i resepsjonen.

REISER

Alle elever må sørge for å ha gyldig helårs reiseforsikring ved skolestart. Elevene har også selv ansvar for innboforsikring (inkl. PC og sykkel, etc.). Vurder om det er nødvendig med avbestillingsforsikringer.

Alle må ha optisk lesbart pass som er gyldig minimum 6 månder etter hjemkomst fra utenlandstur. Husk å sjekke gyldigheten og skaffe deg eventuelt nytt pass i god tid.

Visum og vaksiner er ikke inkludert i skolepengene.

SKOLEN

Det er møteplikt til alle timer og kjøkkentjeneste.

Fravær

Møt presist til skoletimer og andre obligatoriske samlinger. Det blir registrert fravær i alle obligatoriske samlinger. Dersom totalt fravær overstiger 10 % i løpet av en termin vil man ikke få godkjent vitnemål. Hver enkelt er selv ansvarlig for å holde oversikt over eget fravær. Dersom fraværet overstiger 5 % vil du få skriftlig tilbakemelding fra skolen. Totalt fravær og fraværsprosent føres på vitnemålet.

Vær også oppmerksom på at skoleåret må godkjennes for at en del av lånet ditt skal omgjøres til stipend.

Fraværstyper

Ikke godkjent fravær er timer hvor eleven ikke har møtt til undervisning uten å gi noen form for tilbakemelding.

Godkjent fravær er timer hvor eleven har benyttet egenmeldingsskjema og informert om årsak til fravær. Dette skjemaet skal innleveres senest første dag eleven er på skolen etter fravær.

Rektorgodkjent fravær er fravær som av særlige grunner godkjennes av rektor og som ikke føres på vitnemålet. Eksempler på dette kan være velferdspermisjoner, innleggelse, skader, etc.

Bortvisning/utvisning

Skolen har anledning til å bortvise elever dersom de ikke følger ordensreglene eller andre retningslinjer ved skolen. Ved gjentatte brudd eller grove brudd kan utvisning bli aktuelt.

Permisjon

Søk studierektor om permisjon fra undervisning senest en uke i forveien. Skjema finner du elektronisk.

Mobiltelefon

Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon under undervisningen eller i matsalen.

Økonomi

Faktura for skolepenger sendes ut først i måneden med forfall den 15. hver måned. Dersom faktura ikke betales vil den aktuelle eleven blir kalt inn til møte med administrasjonen for å finne en løsning på situasjonen. En måned etter forfall blir faktura oversendt til inkassobyrå.

STIPEND OG LÅN

Du får melding via Statens Lånekasse når stipend/lån ankommer. Utbetaling foregår automatisk etter at skolen har bekreftet elevstatus/oppmøte etter skolestart. Nærmere info fås ved å henvende seg til Statens Lånekasse eller studierektor. Dersom du ikke har søkt stipend/lån enda kan du henvende deg til studierektor for informasjon eller se: www.lanekassen.no

INFORMASJON

Informasjon av ulike slag gis på morgensamling, under middagen og i aktuelt timene hver fredag. I tillegg vil det være informasjon på infoskjermene og i facebookgruppa.

SYKDOM

Ved sykdom send melding til tilsynstelefon. Internatleder eller tilsynslærer vil organisere det slik at du får servert mat på rommet. I løpet av den første dagen du er tilbake på skolen etter sykdom skal egenmelding leveres elektronisk. Dersom du er borte fra skolen mer enn tre dager grunnet sykdom kreves sykemelding. 

Husk at du selv har ansvar for å skifte fastlege. Det kan du gjøre på helsenorge.no.